Main menu

 

Adopcia

19th feb 2016

Sú páry, ktorým sa nepošťastí mať vlastné dieťa. A sú ochotní ponúknuť svoju rodičovskú náruč dieťaťu, ktoré by inak vyrastalo bez milujúcich rodičov, za plotom dojčenského ústavu či detského domova. Môžu teda požiadať o adopciu. Na Slovensku býva ročne adoptovaných (osvojených) asi 500 detí.

Adopcia, inými slovami osvojenie (z anglického výrazu adoption, alebo prijatie) je najvyšším typom náhradnej rodinnej starostlivosti. Právne postavenie osvojeného dieťaťa je zhodné s postavením dieťaťa vlastného. Znamená to, že osvojením vzniká medzi dieťaťom a rodičom rovnaký pomer, aký je medzi rodičmi a vlastnými deťmi. Osvojitelia majú teda rovnakú rodičovskú zodpovednosť ako pri výchove vlastného dieťaťa. Po dokončení osvojenia zanikajú všetky práva a povinnosti medzi dieťaťom a jeho pôvodnou rodinou.

kinderwunsch

Adoptované dieťa

Aby mohlo byť dieťa adoptované, musí spĺňať podmienku právneho uvoľnenia. Niektoré deti je možné osvojiť už v dojčenskom a batoľacom veku a zdravé. Dôležité je, aby boli tzv. právne uvoľnené. Právne voľné je dieťa, ktorému je udelený súhlas rodičov, alebo pokiaľ súd rozhodol o rodičovskom nezáujme. Právne voľné je i dieťa, ktorému rodičia zomreli alebo boli zbavení rodičovskej zodpovednosti.

Po adopcii (osvojení) získava dieťa priezvisko osvojiteľa. U manželov má priezvisko určené pre ich ostatné deti.

Ako začať?

Ak sa manželia rozhodnú, že chcú adoptovať dieťa, najprv musia navštíviť obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou podľa miesta ich trvalého bydliska. Na oddelení sociálne-právnej ochrany detí ich sociálna pracovníčka zoznámi s úradným postupom adopcie. Ako prvý sa musí vyplniť formulár Žiadosť o zaradenie do evidencie žiadateľov. Toto tlačivo si môžete stiahnuť i zo stránok Ministerstva práce a sociálnych vecí. Potom musíte k žiadosti pridať ďalšie doklady (doklad o štátnom občianstve alebo o povolení k trvalému pobytu na území SR, správu o zdravotnom stave, údaje o ekonomickom a sociálnom pomere rodiny, ďalšie potrebné doklady). Žiadatelia pripoja k žiadosti takisto svoj písomný súhlas s tým, že orgán sociálne-právnej ochrany detí je oprávnený o nich zisťovať ďalšie potrebné údaje o tom, či svojím spôsobom života budú žiadatelia zaisťovať pre dieťa vhodné výchovné prostredie. Ďalej žiadatelia súhlasia, že zahája prípravu k prijatiu dieťaťa do rodiny, čo býva formou kurzu.

Sociálna pracovníčka z úradu navštívi priamo domácnosť žiadateľov, aby vykonala sociálne šetrenie. Pár musí vydať pracovníčke výpis z evidencie registra trestov. Pokiaľ žiadatelia spĺňajú všetky podmienky, postúpi kompletná dokumentácia vrátane odborného posúdenia príslušnému krajskému úradu. Príslušný krajský úrad vydá na základe odborného posúdenia rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení žiadateľov do evidencie žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Následné rozhodnutie o osvojení vydáva súd.

Ako prebieha odborné posudzovanie?

U žiadateľov sa posudzuje charakteristika osobnosti, psychický a zdravotný stav, bezúhonnosť, motivácia, ktorá ich vedie k podaniu žiadosti, predpoklady k výchove dieťaťa, stabilita partnerského vzťahu a prostredie v rodine. Ďalej sociálny pracovník zisťuje postoje ostatných členov rodiny k prijatiu dieťaťa. Odborné posúdenie obsahuje takisto zhodnotenie prípravy na prijatie dieťaťa do rodiny. Toto odborné posudzovanie je vymedzené zákonom o sociálne-právnej ochrane detí.

Prípravné kurzy pre budúcich náhradných rodičov

Tieto kurzy zaisťuje príslušný krajský úrad. Kurzy majú budúcim náhradným rodičom poskytnúť potrebné vedomosti o otázkach náhradnej rodinnej starostlivosti. Majú sprostredkovať skutočné informácie o situácii a potrebách dieťaťa žijúceho mimo vlastnú rodinu a ujasniť si predstavy o tom, aké dieťa môžu žiadatelia do svojej starostlivosti prijať.

Počas príprav pred osvojením budú mať budúci rodičia príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z praxe. S nimi budú mať možnosť hovoriť o všetkom, čo ich zaujíma. Ďalej dochádza k stretávaniu s osvojiteľmi a s pestúnmi, ktorí sa už o adoptované deti starajú a môžu predať svoje skúsenosti a rady s náhradnou rodinnou starostlivosťou.

Kto môže adoptovať dieťa?

Osvojiť dieťa môžu iba plnoleté fyzické osoby, ktoré sú schopné zaručiť, že adopcia bude k prospechu dieťaťa i spoločnosti. Osvojiť dieťa si môže i osamelá osoba – muž či žena.

Ako spoločné dieťa si môžu osvojiť dieťa len manželia. Pokiaľ žijú v nemanželskom zväzku ako druh a družka, môže si dieťa osvojiť len jeden z nich.

Medzi osvojiteľmi a osvojeným dieťaťom nesmie byť príbuzenský vzťah v pokolení priamom (teda prarodičia a vnúčatá) alebo vzťah súrodenecký. V takých prípadoch sa dajú využiť iné typy náhradnej rodinnej starostlivosti, hlavne pestúnska starostlivosť. Iné vzdialenejšie príbuzenské vzťahy nie sú prekážku.

S prianím krásneho dňa

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia