Main menu

 

Aké môžu byť príčiny oneskoreného rozvoja reči?

29th jún 2017

Vývoj reči je veľmi individuálny. Niektoré deti hovoria v dvoch rokoch vo vetách, iné deti sa rozrozprávajú až okolo 3. narodenín. Avšak sú aj deti, ktoré v troch rokoch stále nehovoria. Každé dieťa má svoje tempo. Aké môžu byť príčiny toho, keď má dieťa oneskorený vývin reči?

Keď dieťa nehovorí v 1 roku

Dieťa do jedného roka väčšinou vôbec nehovorí. Toto obdobie sa nazýva fyziologická nevravnosť. V dobe fyziologickej nevravnosti dieťa prechádza prípravnými, predrečovými štádiami vývoja reči (vlastný vývoj reči začína okolo jedného roka). Avšak po prvých narodeninách už začína vlastný vývoj reči. Dieťa začína používať jednoduché slová (mama, baba, tata, hav, bác…). Tieto slová majú význam celej vety.

Keď dieťa nehovorí v 3 rokoch

že sa však niekedy stať, že sa vývoj reči oneskorí, a to aj napriek tomu, že je dieťa zdravé (teda počuje, nie je mentálne retardované, nemá postihnutú hybnosť ani rečové orgány). Vtedy hovoríme o tzv. predĺženej fyziologickej nevravnosti. Predĺžená fyziologická nevravnosť sa diagnostikuje v prípade, že dieťa nezačne hovoriť do 3. roku života. Vtedy je potrebné zistiť, či sa tento stav vyskytoval v rodine, pretože sa často tento typ nevravnosti objavuje v rodinách opakovane (častejšie u chlapčekov ako u dievčat). Malý nerozprávač, ktorý v troch rokoch ešte poriadne nerozpráva alebo si vystačí len s pár slovami, ale inak všetkému rozumie, je bystrý a chová sa ako deti rovnako staré, často túto nevravnosť zdedil po oteckovi či dedkovi. Dôvodom, prečo niektoré deti nehovoria a majú vývoj reči oneskorený, môže byť aj skutočnosť, že im nie sú poskytované vhodné príležitosti. Buď sa dieťaťu nikto nevenuje a väčšinu dňa je ponechané samo sebe, alebo naopak je rodič takého dieťaťa ako tank, ktorý za dieťa všetko vybaví, vyrieši, preloží, splní každé jeho želanie, bez toho aby sa stihlo dieťa nejako vyjadriť. Vývoj reči môže byť oneskorený aj u citovo trpiacich detí, ktorým chýba citová väzba na starajúcich sa rodičov. Týka sa to napríklad detí z dojčenských ústavov a detských domovov.

Ak dieťa po tretích narodeninách stále nehovorí, potom sa jedná o oneskorený vývin reči. V takom prípade je už potrebné hľadať príčiny oneskoreného vývoja, najlepšie vyhľadať odborníka, ktorý dieťa vyšetrí. Odborníkmi na reč sú: foniater, neurológ, klinický psychológ, klinický logopéd. Na dieťa okolo 3. roku života bývajú kladené veľké nároky na oblasť reči. Ak dieťa nie je schopné hovoriť, je potrebné sa tejto oblasti venovať a problém riešiť. Oneskorený vývin reči môže byť prejavom iného ochorenia alebo postihnutia, napr. poruchy sluchu, mentálna retardácia, detská mozgová obrna apod.

Oneskorený vývoj reči prostý (geneticky daný)

Odborné vyšetrenia musia vylúčiť, či príčinou oneskoreného vývoja reči nie je sluchová porucha, porucha zraku, intelektu, porucha hovoridiel (rázštep pery, podnebia, submukózny rázštep), porucha centrálnej nervovej sústavy. Ak sa tieto možné príčiny podarí vylúčiť, potom sa jedná o oneskorený vývoj reči prostý. Dieťa má veľmi dobré porozumenie reči a má rozvinutú motoriku a hru. Obyčajný oneskorený vývin reči býva ovplyvnený genetickými faktormi. Príčinou je dedičnosť, oneskorené vyzrievanie nervovej sústavy, ľahké poruchy sluchu a zlé výchovné pôsobenie. V takom prípade je nutná spolupráca s logopédom, ktorý rodine poradí o vhodnom výchovnom a rečovom vedení dieťaťa.

Oneskorený rozvoj reči (sluchová porucha)

Ak sa dieťa narodí so sluchovou poruchou, alebo ju získa v ranom veku, potom je tým ovplyvnený aj vývoj reči. Nevyhnutné je včasné rozpoznanie sluchovej poruchy a obstaranie zodpovedajúceho slúchadla. Ak sa rodičom zdá, že dieťa nereaguje adekvátne na zvukové a rečové podnety, je potrebné, aby bezodkladne vyhľadali odborníka (lekára ORL alebo foniatra). Predpokladom zahájenia cielenej logopedickej terapie je včasné diagnostikovanie sluchovej poruchy. Ak je dieťaťu pridelené zodpovedajúce slúchadlo, významne to posilní aj rozvoj reči a ďalších schopností dieťaťa vrátane intelektu.

Oneskorený vývoj reči (porucha intelektu)

Dieťa s nižším intelektom a celkovým oneskorením má aj pomalší rozvoj reči. Dieťa môže mať malú slovnú zásobu, vety tvorí agramaticky, má poruchu výslovnosti. Takéto dieťa vyžaduje dlhodobú logopedickú starostlivosť. U ťažkých foriem porúch intelektu sa reč rozvíja len čiastočne alebo vôbec.

Oneskorený rozvoj reči (orgánové poruchy hovoridiel)

Oneskorený vývoj reči sa môže objaviť aj u detí, ktoré majú vrodený rázštep pery alebo podnebia. Takéto deti majú už od narodenia v rámci nášho zdravotníctva zaistenú komplexnú starostlivosť. Ďalej sa oneskorený vývin reči môže objaviť u detí s narušeným vývojom chrupu, s výrazne skrátenou podjazykovou uzdičkou (potom býva najčastejšie narušená výslovnosť hlások L, R). Je nutné prestrihnutie podjazykovej uzdičky. Tiež sa reč oneskoruje u detí s deformáciou jazyka. Vo všetkých týchto prípadoch je najviac narušená výslovnosť hlások. Dôležité je, že dieťa chápe význam slov a používa ich správne tvary. Obsahová stránka hovoreného prejavu je vzhľadom na vek správna, ale reč zle zrozumiteľná.

Oneskorený vývoj reči (porucha centrálnej nervovej sústavy-vývojová dyzartria)

Porucha vývojová dyzartria je jedným z príznakov detskej mozgovej obrny. U tejto poruchy býva vývoj reči oneskorený len niekedy. Obsahová stránka reči závisí na úrovni intelektu dieťaťa. Ak je intelekt v norme, nebýva porozumenie reči oneskorené. Vývojová dyzartria je typická výrazným narušením hovoridiel. Dieťa nedokáže nastaviť hovoridlá tak, aby určitú hlásku správne vyslovilo. Takéto deti majú často ťažkosti s prehĺtaním a nadmerným slinením. Intelekt býva obvykle v norme, dieťa je vnímavé a rozumie hovorenej reči. O dieťa s vývojovou dyzartriou sa stará klinický logopéd.

Prečítajte si ďalšie články na tému výchova deti:

Pozrite sa na veľký výber dojčenského oblečenia a potrieb pre bábätká.

S prianím krásneho dňa
www.mimulo.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia