Main menu

 

Ako pôsobí na deti pochvala a trest?

29th sep 2016

Pochvaly a tresty sú podľa mnohých dospelých už po mnoho generácií najlepšie výchovné prostriedky. Prinútia dieťa, aby niečo nerobilo, alebo naopak, aby niečo urobilo. Áno, je to pravda, avšak z dlhodobého hľadiska je účinok pochvál a trestov skôr negatívny. Pre správny vývoj detskej osobnosti znamenajú pochvaly a tresty skôr riziko. Ako pochvaly a tresty vnímajú samotné deti?

Portrait of little angry girl

Pochvaly a odmeny

Každý z nás si iste vybavuje z detstva pocit šťastia, keď ho rodičia pochválili. Úprimná a správna pochvala je dôležitá. Dieťa má však väčšiu radosť zo zvládnutia úlohy, vyriešenia problému alebo z toho, že niečo dokázalo samo, než zo samotnej pochvaly. Niektoré pochvaly totiž môžu byť kontraproduktívne. Dieťa túži po pochvale, nie po snahe zvládnuť problém. Pochvaly a odmeny ukazujú nerovnomerný vzťah rodiča a dieťaťa. Rodič núti dieťa niečo robiť alebo nerobiť, čo by bez pochvaly alebo odmeny inak nevykonalo. Ak však rodičia chvália správne, nemusia sa vedľajších účinkov pochvaly báť. Správne formulovaná pochvala je pre dieťa výborná motivácia. Tým, že dieťa chválime, prejavujeme o neho záujem.

Pochvaly a odmeny môžu rodičia vo výchove používať aj k motivácii dieťaťa. Pri častom používaní odmien však dieťa skôr stráca záujem o činnosť, ku ktorej ho rodičia chcú prinútiť. Pochvalou a odmenami sa dieťa učí robiť určité veci pre odmenu, nie pre činnosť samotnú.

Ako správne chváliť

Dôležité je chváliť dieťa za snahu, vynaložené úsilie a odvahu. Tak bude pochvala dieťa motivovať a zároveň prehlbovať záujem dieťaťa o danú činnosť. Ak je dieťa chválené za výsledok snaženia, nie za úsilie a snahu, účinok pochvaly nebude veľký. Keď dieťaťu pochválite obrázok, ktorý nakreslilo (teda výsledok činnosti), nechválite dieťa, ale obrázok. Ak chcete naozaj pochváliť dieťa, musíte pochvalu formulovať inak. Oceniť dieťa za to, koľko času a úsilia ho práca na obrázku stála. Až nakoniec pochváliť výsledok činnosti – obrázok.

Hlavné je tiež to, ako pochvalu rodičia formulujú. Najlepšie sú pochvaly zložené z niekoľkých kratších viet. Dieťa by nemalo pochvalu vnímať ako dôkaz lásky rodičov. Rodičia predsa milujú dieťa bezpodmienečne. Dieťa si pochvalu nemusí zaslúžiť. Nad chválením sa musia rodičia zamyslieť. Nepoužívať všeobecné frázy, ako je dieťa šikovné, ako je to dobrý chlapček, atď. Pri chválení majú byť rodičia konkrétni a hovoriť k danej činnosti. A samozrejme prispôsobiť pochvalu veku dieťaťa. Nebudete rovnako chváliť pubertiaka a dvojročné dieťa.

Tresty

Aj tresty patria vo výchove k bežným výchovným prostriedkom. Rodičia sa domnievajú, že pomocou trestov dieťa vychovajú. Oni sami boli v detstve trestaní, preto tresty považujú za normálny výchovný prostriedok. Vo väčšine prípadov ide pri trestaní skôr o odreagovanie sa od vlastných negatívnych emócií a frustrácie, prípadne trestom končí bezradnosť rodičov a nezvládnutie situácie.

Fyzické tresty dieťa väčšinou zastrašia a na určitú dobu odradia od nežiaduceho správania. Dieťa, ktoré je fyzicky trestané, zažíva strach, poníženie, ublíženie, zlosť či frustráciu. Všetky tieto emócie môžu v neskoršom veku vyplávať na povrch a prejaviť sa v podobe agresie a násilného správania. Dieťa fyzicky trestané dochádza k názoru, že násilie je normálne.

Vplyv psychických trestov na detskú psychiku je ešte horší. Deti, ktoré sú trestané psychickými trestami, ako sú rôzne zákazy, nútenie k neobľúbenej činnosti, slovné trestanie, prežívajú negatívne pocity. Veľmi často sa u nich objavuje pocit viny a menejcennosti. Dlhodobé a sústavné psychické trestanie môže viesť až k psychosomatickým prejavom a neurózam.

Úplne najhoršou formou trestu je odopieranie rodičovskej lásky. Z takéhoto správania si dieťa odvodí, že sa musí správať určitým spôsobom, aby ho rodičia milovali. Takéto správanie však odporuje rodičovskej prirodzenosti. Rodičia milujú svoje deti bezpodmienečne. Dieťa si nemusí lásku rodičov nijako zaslúžiť.

Prečítajte si ďalšie články o výchove detí:

Pozrite sa tiež na veľký výber dojčenského obečenia a dojčenských potreb.

S prianím krásneho dňa
www.mimulo.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

CzechSlovakia